Duurzaam leven

“(Be)bouw en bewaar de aarde”. Die opdracht gaf God aan de mens na de schepping. De schepping is er dus voor de mens om te gebruiken. Tegelijkertijd heeft de mens een belangrijke verantwoordelijkheid om zuinig te zijn op de schepping en om er als een rentmeester mee om te gaan. Die opdracht stempelt onze visie op duurzaamheid en milieuvraagstukken. Dat betekent dat we ons voortdurend bewust moeten zijn van de effecten van onze (economische) keuzes. Het is op zich goed om voldoende ruimte te bieden aan economische groei en aan ruimte voor goede huizen. Maar tegelijkertijd moeten we steeds voor ogen houden dat er geen roofbouw mag plaatsvinden op de omgeving om ons heen. Ook moeten we ons afvragen wat de houdbaarheid en duurzaamheid van onze keuzes zijn. De SGP-ChristenUnie zoekt daarbij naar het optimum tussen het bouwen en het bewaren van de schepping. Ontwikkelingen waarbij die zaken hand in hand gaan hebben nadrukkelijk onze voorkeur.

De SGP-ChristenUnie spant zich concreet in voor de volgende punten:

 • Circulair bouwen daar waar mogelijk, is ons uitgangspunt. Bedrijventerrein Ambachtsezoom wordt daar als cradle to cradle bedrijvenpark een mooi voorbeeld van. Duurzame keuzes op het gebied van energie, waterbeheer en gifvrije bouwmaterialen maken dit tot een toekomstbestendig bedrijvenpark.
 • Indien mogelijk is duurzame energie ons uitgangspunt. Dat betekent dat nieuwbouw indien haalbaar zonder gasaansluiting wordt gebouwd. Warmtenet wat restwarmte van de industrie hergebruikt is een serieus alternatief. Dat betekent ook duurzame keuzes voor gemeentelijke gebouwen, zowel bij de bouw als gedurende het gebruik. De SGP-ChristenUnie spreekt zich expliciet uit tegen windmolens in Hendrik-Ido-Ambacht. Windmolens kunnen een goede bijdrage leveren aan duurzame energie, maar het huidige beleid van spreiding over het land vinden wij teveel symboolpolitiek. Windmolens op zee of in dunbevolkte gebieden vinden wij op nationaal niveau een betere keuze.
 • Duurzame afvalinzameling vinden we belangrijk. Dat begint met minder afval creëren. Overheid en consumenten moeten zich al bij de aankoop van een product bewust zijn van de duurzaamheid, herbruikbaarheid en levensduur ervan. Toch zullen we altijd wel afval houden. De SGP-ChristenUnie vindt het redelijk dat mensen beloond worden als zij bewust met hun afval omgaan. Wie afval scheidt mag beloond worden met lagere afvalstoffenheffing. Wie ervoor kiest om dat niet te doen, moet ook bereid zijn daar een hogere rekening voor te betalen. Dit principe van ‘wie niet vervuilt betaalt niet’ vindt de SGP-ChristenUnie een rechtvaardig uitgangspunt.  De SGP-ChristenUnie wil dat koppelen aan een hoge gebruiksvriendelijkheid. Onze ondergrondse afvalcontainers worden zeer gewaardeerd. Die willen we blijven benutten. Dus naast de papiercontainer niet nog meer afvalcontainers bij de huizen. Wij willen wel meer inzetten het voorkomen van afval en het nascheiden.
 • Duurzame mobiliteit is ons uitganspunt. Dat is belangrijk om de hoeveelheid CO2 terug te dringen, maar ook de helft van het fijnstof in de lucht wordt veroorzaakt door het wegverkeer. Ooit zullen benzine en diesel opraken. Het is goed om daarop te anticiperen. Alternatieven voor autogebruik wil de SGP-ChristenUnie nadrukkelijk stimuleren. Goede (elektrische) fietsvoorzieningen, meer vervoer over water en faciliteiten voor elektrisch rijden zijn daar voorbeelden van. Uitbreiding naar meer bestemmingen en verduurzaming van het vervoer over water met de Waterbus vinden wij heel belangrijk. Daarnaast willen wij de Waterbus beter laten aansluiten op andere vormen van vervoer onder andere door ondersteuning met watertaxi’s.
 • Veel groen in onze gemeente is ons uitgangspunt. Groen is belangrijk voor de gezondheid en ontspanning van mensen. In onze gemeente is groen ook heel belangrijk in het reduceren van fijnstof in de lucht. Hendrik-Ido-Ambacht is een groene gemeente en dat willen we graag zo houden en nog wat uitbreiden. Naast onze parken en het groene gebied wat behouden blijft rond het Perenlaantje willen wij ook voldoende kleinere groenstroken in onze gemeente. Voor de plekken die nu nog beschikbaar zijn, geldt voor ons de ‘groen tenzij’-regel.
 • Een betere luchtkwaliteit is ons uitgangspunt. Door de ligging langs de snelwegen bevat de lucht in onze gemeente bovengemiddeld veel stikstofoxiden en fijnstof. Dat heeft schadelijke effecten voor de gezondheid. Wij willen ons inspannen om dat terug te dringen. Dat kan door meer en ander groen, stimulering van andere vormen van vervoer, verduurzaming van het
 • We onderzoeken hoe we inwoners kunnen stimuleren om hun woningen te isoleren. Dat is goed voor het milieu en de inwoners besparen op hun energierekening

Duurzaam leven, Speerpunten

 • Circulair bouwen bedrijventerrein Ambachtsezoom.
 • Aansluiten op warmtenet Drechtsteden.
 • Energieneutraal bouwen bij zowel nieuwbouw als vervanging.
 • Stimuleren gebruik zonne-energie.
 • Geen windmolens in Hendrik-Ido-Ambacht.
 • Afvaltarief variëren naar vervuiling: wie niet vervuilt, betaalt niet.
 • Geen extra minicontainers.
 • Uitbreiden netwerk Waterbus.
 • Uitbreiding en verduurzaming openbaar vervoer.
 • Veel groen in alle wijken.
 • Nieuwe locaties: ‘groen tenzij’.
 • Verbeteren luchtkwaliteit.