Wonen en buitenruimte

Het is goed wonen in Hendrik-Ido-Ambacht. We wonen in een rustige, groene en ruim opgezette gemeente. Ondanks dat Hendrik-Ido-Ambacht eigenlijk al vanaf de jaren zestig fors gegroeid is. Het is nu wel tijd om ons te bezinnen op de vraag of de grens van bouwen in Hendrik-Ido-Ambacht bereikt is. Voor de SGP-ChristenUnie is het antwoord daarop: ja. Hendrik-Ido-Ambacht heeft de afgelopen jaren in het bijzonder met de bouw van de Volgerlanden haar verantwoordelijkheid genomen in de lokale en regionale huisvestingsopgave. En na de afronding van de Volgerlanden kunnen we de conclusie trekken dat de gemeente zo goed als ‘vol’ is. Dat betekent dat de focus van de SGP-ChristenUnie de komende periode gericht zal zijn op het behouden van een hoogwaardige, ruime en groene omgeving. Geen bouwstop, want op sommige plekken zijn nog wel kleinschalige mogelijkheden om te bouwen. Maar het uitgangspunt is wat de SGP-ChristenUnie betreft vanaf nu ‘groen tenzij…”. Witte vlekken die vrij zijn of vrij komen zullen dus bij voorkeur niet bebouwd worden, tenzij er sterke argumenten zijn om dat wel te doen. Daar willen we ook graag afspraken over maken in de volgende periode en in de Omgevingsvisie. Behouden en versterken van de woonomgeving is dus het devies. Langs de Noordoever staat de SGP-ChristenUnie positief ten opzichte van woningbouw op de strook vanaf de Jakobuslaan richting Zwijndrecht. Door de bedrijven die daar nu gevestigd zijn en de saneringsopgave hoeft dat niet door de gemeente gedaan te worden. Private initiatieven om het gebied te saneren, opnieuw te bestemmen en te bebouwen met een woningbouwprogramma wat past in Hendrik-Ido-Ambacht juichen wij toe. Een verzorgde buitenruimte is belangrijk voor het welbevinden van iedereen. De SGP-ChristenUnie zet zich graag in voor goed onderhoud van wegen en groen. Aanpak van overlast op het gebed van parkeren heeft prioriteit maar moet altijd in balans worden gezien met het groen in de omgeving. Kleinere ergernissen zoals overlast door hondenpoep en zwerfvuil moeten voortvarend worden aangepakt. Hoge kwaliteit en onderhoud van straat meubilair moeten ervoor zorgen dat ook de oudere wijken van hoge kwaliteit blijven. Kinderen moeten in Hendrik-Ido-Ambacht echt kind kunnen zijn. Zij moeten kunnen spelen, sporten en in de natuur en het groen bezig kunnen zijn. Aangelegde speelplekken en ruiger speelaanbod moeten dus door de hele gemeente aanwezig zijn.

De SGP-ChristenUnie spant zich concreet in voor de volgende punten:

 • Nieuwe locaties die vrijkomen of al bestaande vrije locaties in Hendrik-Ido-Ambacht worden in principe recreatief en groen ingericht. Alleen als er goede argumenten zijn worden deze locaties bebouwd. Rond de Schoof ziet de SGP-ChristenUnie nog mogelijkheden voor de bouw van seniorenwoningen.
 • Faciliteren van private initiatieven voor het bouwen van woningen langs de Noordoever vanaf de Jakobuslaan richting Zwijndrecht met een bij Ambacht passend woningaanbod.
 • Het terugdringen van parkeeroverlast door aanleg van nieuwe parkeerplaatsen of slim dubbelgebruik van parkeerplaatsen.
 • Terugdringen van overlast door hondenpoep door opruimen en betere communicatie rond opruimplicht en losloopgebieden. Daarnaast het plaatsen van prullenbakken.
 • Voldoende hoogwaardig straatmeubilair in alle wijken zorgt voor prettige buitenruimte
 • Een goed onderhoudsniveau van wegen en groen.
 • Voldoende speelgelegenheid voor kinderen. Dat kan een formele speelplek zijn, maar ook ‘ruige’ speelplekken horen daarbij.

Wonen en buitenruimte, speerpunten

 • ‘Groen tenzij” voor vrijkomende locaties.
 • Ruimte voor wonen aan de Noord.
 • Terugdringen parkeeroverlast.
 • Hondenpoep, ruim op die troep!
 • Voldoende en goed straatmeubilair.
 • ‘Spelen ja graag’ in Ambacht.